De nye olje og gassforemkomstene i nord betyr at vi nå må planlegge, hvordan vi forvalter disse enorme områdene utenfor Nord-Norge. En åpnebar disponering, er å anlegge en marine og jagerfly base på Jan Mayen, til å hevde suverenitet over det gigantiske “smutthavet” som nå ble tildelt oss. Smutthavet ligger øst for Jan Mayen og mellom Jan Mayen og fastlandet i Nordland fylke. Også “smutthullet” nordøst for Vardø ble tilkjent oss, samt et område rett nedenfor Nordpolen. Striden om opprettholdelse av Olavsvern er nå definitivt over. Basen må videreføres og til og med utvides. En mindre base i nærheten av Hammerfest, for å dekke Melkøya, den viktige Porsangerfjorden og de nye havområdene i vestlige Barentshavet/Svalbard og Polhavet, er også påkrevet. I tillegg en mindre base som legges til Vardø, hvor kystvakt, korvett og mineleggervåpenet blir representert. Ramsund og Sortlandbasene utvides de også.

Det har blitt tatt et løft både på kystvakten og resten av marinen, med nye fregatter og korvetter (de nye MTB’ene), samt noen nye skip til kystvakten. Men ser vi på antallet skip som marinen kontrollerer, så er antallet så lite, i forhold til de gigantiske havområdene som vi nå eier, at hevdingen av suverenitet allerede går nærmest på akkord, for å rekke over selv et mindre område til havs.

Av de store havgående fregattene, har i løpet av neste år bare 3 skip av som kan aktivt hevde suverenitet her hjemme. De 2 andre vil da enten gå utenfor Somalia i internasjonal tjeneste, eller er skoleskip for nytt personell under utdanning. 3 fregatter er derfor alt for lite. Vi burde ha 5 ytterlige fregatter som går i hjemlige farvann, samt 8 ytterligere korvetter (MTB). Antall seilingsdøgn er også noe som må økes kraftig både for fregattene, korvettene (MTB) og for kystvakten.

Det er derfor ønskelig at Nord-Norge sin strategiske viktige plassering, endelig vedkjennes på Stortinget og derfor blir utbygd med de nye basene og eksisterende basene, slik det er behov for.

Forvarsbudsjettet må styrkes, med 3 % av Brutto Nasjonal Produkt (BNP), hvor marinen og hæren styrkes mest, med nyivesteringer og økte driftsbudsjetter. I dag benytter staten bare 1,6 % av BNP årlig (ca 36 milliarder kroner) på forsvar. NATO medlemskapet forplikter Norge å benytte 2 % av BNP på forsvar, men dette kravet har vært neglisjert siden midten av 80 tallet og derfor må vi benytte 3 % av BNP, for å justere forsvaret i henhold til internasjonale forpliktelser og for å vise at Norge makter å hevde suverenitet over det nye delen av landet, som ligger utenfor Nord-Norge. Riksrevisjonen med Jørgen Kosmo i spissen, har gitt Regjeringen direkte refs, for å ikke overholde de intenasjonale forpliktelsene ovenfor NATO, og da må Regjeringen ta dette inn over seg og øke forsvarsbudsjettet vesentlig fremover.

 

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !