Russland er ansett som den tradisjonelle fienden, noe Russland selv må ta mye ansvar for, grunnet mye krigsretorikk, strategisk bombeflyging utenfor Norge, samt noe tvilsom rettspraksis ovenfor utenlandske investorer. Men det tradisjonelle fiendebildet behøver nødvendigvis ikke være enerådende fremover. Russland er den nabo som vi i Norge, har all grunn til å samarbeide tett med fremover.

Vi og Russland er de eneste naboene som aldri har vært i krig. Selv svenskene og danskene, har en verre historie ovenfor Norge. Russland har et ønske om å leve i fred med Norge, og dette ønsket er gjensidig, selv om det inntil bare for noen år siden, var en annen retorikk fra Russland. De 2 siste årene har Russland tatt en mer positiv vending mot vesten, og det er bra.

Hvilke muligheter og trussler tilbyr Russland fremover?

Russland og Norge samarbeider nå relativt godt, om å få til en grensesetting i smutthavet Nord-Øst for Vardø. Innbyggerne i Murmansk Oblast(fylke) ser Nord-Norge som en samarbeidspartner, istedet for en fiende. En felles forvaltning av fisk er realtivt godt innebygget på begge sider av grensen, selv om det finnes en rekke utfordringer for Russland, innen å begrense overfisket og føre kontroll med fangsten når den er ilandført. Og overfiske skjer også av norske fiskere. Det ligger fortsatt farer på lur i Russland, om olje og gassprisene skulle begynne å synke. Da kan ultra nasjonalistene og kommunistene komme til makten, og utgjøre en trussel mot Norge. Skjer det så har selvsagt FRP rett i at Russland er en trussel. Men inntil videre så bør vi samarbeide tettere med Russland, på handel, vitenskap og kultur.

Russland er på vei til å bli en moderne stat, på utvalgte områder

Norge og Russland samarbeider mest sannsynlig om utbygging av Stojckhman feltet, og det ligger en rekke samarbeidsprosjekter på gang, fremover i tid innenfor en rekke områder. Det nordlige og vestlige Russland, er i ferd med å bli en moderne stat etter FN begreper. På en rekke områder er Russland også kommet mye lengre enn vesten, innen teknologi og forskning. Blandt annet foregår frakt av olje på hypermoderne supertankere i nordvest russland, og i vest-Europa er ikke dette alltid tilfelle, at man benytter så moderne skip som russerne.

Når jeg fremholder i min blogg her på Origo, at vi må ruste opp vårt eget forsvar, så har dette lite med at vi ser Russland som noen trussel, snarere tvert imot. En diplomatisk krise med EU er snarere like så sannsynlig. Europa kan se annerledes ut om kort tid. Den store befolkningsveksten i Europa og kravet om stabil energi og matforsyning, kommer til å sette Norge under kraftig press. Som et eventuelt EU medlem, så vil ikke norske interesser bli tatt hensyn til, når det begynner å bli lite mat på bordene i Europa. De siste fiskeressursene tilgjengelig, kommer til å regelrett bli plyndret av europeiske fabrikktrålere, og norske trålere og mindre båter blir skjøvet til side. Vår egen forvaltning blir avviklet og det vil kun bli snakk om å få opp nok fisk, til sultne europeere. Derfor tror jeg at norsk suverenitet blir satt på hard prøve, med trussel om millitært angrep, om vi ikke tillater andre land i Europa å fiske vår fisk, og skaffe Europa nok olje og gass.

Hvordan kan vi motstå dette fremtidige presset, mot norske ressurser?

For det første så er vi helt avhengig av å ruste opp forsvaret, for å kunne hevde suverenitet over egne ressurser, slik at intet land, vest eller øst, skal presse oss inn i et hjørne, vi ikke kan komme oss ut av. For det andre, så er et norsk EU medlemskap utelukket, etter min mening. Vi er så få i Norge, og kontrollerer i dag så store ressurser, at et EU medlemskap kommer til å ødeleggge alt vi har bygget opp, gjennom de siste snart 200 år, siden 1814. EU parlamentet kommer til å overkjøre Norge og våre ressurser, siden vi knapt nok engang kan kalles oss en minoritet i EU parlamentet, snarerer en kurositet, med våre 4,7 millioner innbygere mot EU sine 500 milloner innbyggere.

Hva kan vi tjene med å samarbeide med Russland, i stedet for EU?

For det første bør vi samarbeide om å kontrollere ressurs grunnlaget, som EU er helt avhengig av. Olje, gass, fisk og metaller, er EU helt avhengig av. Ved å samarbeide med en felles handelsavtaler mellom Norge, Russland, Finland, Sverige, Danmark, Island, Grønland og muligens også Alaska, så vil vi kunne kontrollere markedet og kunne ta den prisen for våre produkter, som vi syns er en ok markedspris. En slik handelsavtale vil alene øke velstanden og sikre vårt demokrati, på en lagt bedre måte enn det et EU medlemskap vil føre til. Russland vil snart være tilbake som supermakt, og vi har intet å tape på å samarbeide tettere med Russland. Ved å samarbeide også på teknologi så vil vi bygge tettere bånd til Russland.

Hva med Russland og NATO?

Jeg ser ikke NATO medlemskapet som en hindring, snarere tvert imot. Jeg er for en avgrensning av NATO medlemskapet, til de opprinnelige medlemsland og Russland bør ikke frontes som en fiende av NATO. Den nordlige halvkule, vil om 20-30 år, være den del av verden som kommer til å stå sammen, da vi vil ha de samme kulturelle, religiøse, finansielle, resursshevdende og millitære mål. Jeg tror vi ser et helt annet Europa om kort tid, som både vi og Russland ikke kommer til å like særlig godt.

Men vi skal selvsagt holde øye med utviklingen i Russland, og vi vet ikke hvordan Russland eller EU utvikler seg fremover, og da er vi nødt til å ha et sterk forsvar i Norge.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Webredaktør for Mitt Nord-Norge bloggen