La oss gå inn for å dele Norge opp i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Hver region tar hånd om egne naturressurser og utvinner disse på best mulig måte, for å bygge opp egen region og samfunn. For de 3 regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, så betyr dette at Brutto Nasjonalprodukt (BNP) vil øke betydelig i disse 3 regionene.

For å stoppe sentraliseringen i Norge, som mange mener er skadelig for landet som helhet, så ønsker jeg at vi å deler Norge inn i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Dette vil tilbakeføre makt og økonomi til hele landet og føre til at Norge blir en rettferdig land å bo i og at hele landet kan ta del i den verdiskapningen som disse regionen selv skaper.

Slik kan man inndeling av Norge skje, i 5 regioner:

Nord-Norge: Regionen blir slik Nord-Norge er i dag, med Finnmark, Troms og Nordland fylker i samme region. I tillegg overtar regionen forvaltningen av øygruppen Svalbard og øya Jan Mayen, inn i region Nord-Norge. Kysten fra land og 200 nautiske mil ut av land, forvaltes som regionens havområde, i tillegg til havområdene rundt Svalbard (fiskerisonen) og Jan Mayen, slik de ligger i dag.

Midt-Norge: Regionen omfattes av Nord-Trønderlag, Sør-Trønderlag og fylket Møre og Romsdal, går inn i region Midt-Norge. Også her forvalter denne regionen havomådet fra land og 200 nautiske mil ut fra land.

Vest-Norge: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland går inn i region Vest-Norge. På samme måte med havområdene her, forvalter denne regionen havomådet fra land og 200 nautiske mil ut fra land.

Sør-Norge: Fylkene Vest-Agder, Øst-Agder, Telemark og Buskerud, inngår i region Sør-Norge. På samme måte med havområdene her, forvalter denne regionen havomådet fra land og 200 nautiske mil ut fra land, eller ut til der grensen går i dag i havet.

Øst-Norge: Fylkene Vestfold, Oppland, Hedemark, Akershus, Østfold og Oslo inngår i samme region. Kystområdene som inngår, blir hele den norske delen av Skagerrak.

Hvorfor denne inndelingen i regioner?

Mange mener dagens forvaltning skaper usikkerhet, fraflyttning, mindre verdiskapning enn hva som er mulig, og en lite rettferdig fordeling av inntekter fra ressursene, som Norge har i dag. Demokratiet forvitrer langsomt og både stortingsrepresentanter og vanlige borgere, føler at dagens forvaltning skader landet på lang sikt, mere enn det gavner oss.

Ser man til Europa, så er dette en helt vanlig måte å forvalte sitt samfunn på. Tyskland som er Europa sin største økonomi, har gått enda lengre, eller har tilsvarende forvaltning som Regionpartiets forslag tilsier. Tyskland har delt landet inn i delstater, hvor hver delstat har eget parlament og egen Statsminister og felles President, i form av en Rikskansler. Flere andre land som Spania og Frankrike, har tilsvarende inndeling.

Vi må bare innse at Norge, selv om vi ikke er mange innbyggere, lever i et land hvor avstandene er lange mellom de ulike regioner, og det er kanskje også kulturelle forskjeller, som gjør skillet for stort mellom regionen, til at vi skal fortsette å ha dagens forvaltning. Vi mener at Tyskland sin statsforvaltning, er et godt eksempel til etterfølgelse, da Tyskland videreutvikler økonomiske verdier i alle deler av dette landet, som følge av delstatsforfatningen. Hver innbygger der, har en følelse av å beholde de verdier de skaper i egen delstat, hvilket øker BNP og innflytelsen til hver borger, langt mer enn det Norge tilbyr sine borgere.

Derfor er forslaget til en regionreform og ny statsforfatning i Norge, viktig å gjøre nå.

La oss selv forvalte våre egne naturressurser

De enorme olje, gass og fiskeri inntektene, som produseres i disse 3 regionene, vil deles på langt færre innbyggere enn med dagens statsforfatning, hvor 2 millioner innbyggere rundt indre og ytre Oslofjord, lever svært godt av inntektene, som produseres et helt annet sted. For Nord-Norge så vil dette bety at nærmere 400 milliarder kroner i “regionalt statsbudsjett for Nord-Norge” på olje, gass og fisk og øvrig sjømat, turisme og industri, deles på 460.000 innbyggere, hvis vi kan vente samme olje og gass produksjon i Nord-Norge og Barentshavet, som i Nordsjøen, slik dagens statlige inntektsnivå ligger på. Dette forutsetter selvsagt at samme forvaltingsmodell som olje og energi departementet i dag forvalter, desentraliseres til den enkelte region, som har olje og gass forekomster.

Enorm økning i inntektsnivået til region Nord-Norge, med at vi selv tar hand om ressursene våre

Dette betyr i klartekst at BNP for hver innbygger i Nord-Norge, øker til 869.000 kroner årlig, fra dagens nærmere 250.000 kroner årlig per innbygger. Nærmere 400 milliarder kroner i “statsbudsjett” for region Nord-Norge er omtrent 5 dobbelt av det de rødgrønne tilbakefører av våre egne penger på det innenlands statsbudsjettet, tilbake til Nord-Norge årlig. I dag får vi mindre enn 40 % tilbake av våre egne penger på statsbudsjettet og de rødgrønne er komfortable med dette.

Derfor ønsker jeg at Norge deles opp i 5 delvis selvstyrte regioner, slik at vi får skikkelig trøkk på Nord-Norge fremover. Det betyr at vi slipper å si opp personell på sykehusene og i helsetjenesten forøvrig. Vi får bygget de veiene og tog-strekningene, vi mener er nødvendig. Vi får doblet antall lærere ansatt i grunnskolen. Vi får bygget opp eliteuniversiteter og høyskoler i Nord-Norge. Vi kan satse ekspansivt på turisme, og markedsfører fisken vår til resten av verden. Og ikke minst får tilbake optimismen i nord.

Med hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot!