Etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya, så har Statsminister Stoltenberg sagt tydelig ifra om at det nå skal bli mer demokrati i Norge. Dette applauderer undertegnede på.

Min store kampsak; en demokratireform som vil tilbakeføre lokalt og regionalt folkestyre, gjennom å innføre 5 selvstyrte regioner i Norge, hvor hver region styres av et folkevalgt Parlament og den øverste folkevalgte leder i hver region, er en Guvernør. Landet ønsker vi som helhelt styres av en folkevalgt President. Slik styres de aller fleste land i verden, både i Europa, Asia, Afrika og i Amerika. Tyskland for eksempel har delt opp landet sitt i rene delstater, hvor hver delstat styres av en Statsminister og hver deltstat har eget parlament. Tyskland som helhet styres av en Rikskansler (President). De fleste land i verden har tilsvarende styreform.

Mer demokrati er nødvendig i Norge. Lokalt og regionalt behøver vi innbyggere å vite, at vår stemme har påvirkningskraft over vårt eget samfunn. I dag er Norge en sentralstyrt stat. De fleste saker om proriteringer av Statsbudsjettet, går i favør av det sentrale Østland og i disfavør resten av landet. Spesielt Nord-Norge, store deler av Vestlandet og indre deler av Østlandet kommer svært dårlig ut på statsbudsjettet. Det eksisterer for eksempel ikke veibygging omtrent i hele Nord-Norge inkludert Nord-Trønderlag, som utgjør halve landet geografisk sett. Sentrale maktpolitikere bosatt i Oslo og Akershus, har uforholdsmessig stor reell makt, i forhold til hvor mange stortingspolitikere som kommer fra disse 2 kommunene. Dette skyldes sammenblandingen av stortingspolitikere, media, byråkrati, organisasjoner, og den “grå eminense” som består av juss og konsulentbransjen, som lever svært godt av det sentrale maktapparatet i Oslo.

Det har gjentatte ganger vært forsøkt med å flytte ut statlig byråkrati ut av Oslo, men til liten nytte. Gang på gang stikker byråkratene og den grå eminense, hodene sammens med sentrale mediefolk, og stikker kjepper i hjulene til utflyttingsforslagene. Det samme ser vi med stortingpolitikere fra distrikt, sine forslag til å kjempe for sine regioner som de er folkevalgt fra. De første 3 ukene de kommer på Stortinget, får de lov å fronte sine saker, på vegne av denne regionen de kommer fra, og så smeller partipisken. Debatten og synspunktene til representanten, er deretter kneblet inntil valgkampen starter nesten 4 år etterpå, hvor den folkevalgte fra distrikt reiser hjem for å fortelle befolkningen, hvorfor denne representanten skal bli gjenvalgt til Stortinget. Det sier seg selv at slik kan vi ikke ha det lengre. Vi må lære av de fleste land i verden, og endre statsforfatning. Dette vil skape reelt demokrati i hele landet, og føre til bedre politikk, fordi de øverste folkevalgte representantene vil arbeide i de regioner de er valgt til å jobbe for, og befolkningen kan konfrontere de folkevalgte hver dag for de vedtak de har fattet eller unnlatt å fatte. I dag kan en stortingspolitiker gjemme seg bort i Oslo i 4 år, uten å støte på en eneste velger fra den region representanten kommer fra.

Derfor ønsker Regionpartiet å ta Stoltenberg sin oppfordring om mer demokrati (folkestyre) på alvor. Stortinget bør snarest komme sammen for å drøfte regionreformen, med å omgjøre landet til republikk med 5 selvstyrte regioner. Da kan vi si at vi har fått mer demokrati i Norge. Regionpartiets demokratireform er nesten likt Arbeiderpartiets reformforslag, som ble skrinlagt av AP selv. Et reformforlag som dette går lengre en AP sitt forslag. Jeg ønsker at hver region skal styre seg selv, via eget Parlament, og styres av egen folkevalgt Guvernør. Det kan være lurt at hver region skal ha kontroll over egne naturressurser. Del gjerne opp “oljefondet” i 7 like store deler, og gi hver region sin andel av oljefondet, som egenkapital. De siste 2 delene av oljefondet, ønsker jeg at Presidenten skal ha kontroll over, til å drive utenrikspolitikken, Forsvaret, og administrere Høyesterett og noen få oppgaver til. Forslaget til Jens Stoltenberg og resten av AP, er å børste støv av de gamle demokratireform-planene til AP og utvide disse til å ta med dette forslag til demokratireform.

Oppfordringen til Jens Stoltenberg og AP er nå oversendt, om å holde de løftene om mer demokrati, som er lovet fra Stoltenberg etter de tragiske terrorhandlingene.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Nikolaisønn

Arctic Free Speech – Makta midt i mot !