bilde fra Deesillustration.com

I løpet av de siste årene har Norges utenlandsgjeld «eksplodert» – til tross for at vi er i en situasjon, hvor vi egentlig ikke har hatt behov for å låne penger i utlandet.

Norge har i dag en brutto utenlandsgjeld på hele 4.318 milliarder kroner. Oljefondets verdi er nå på 5.060 milliarder kroner. Bruttogjelden er den samlede gjelden fra norske banker og husholdninger inkludert statsgjelden, som nå ligger på i underkant av 500 milliarder kroner inkludert offentlige innlån. Norges Bank ved Finansdepartementet er garantist for alle statlige lån som takes opp i utenlandske banker (primært IMF-fondet, Verdensbanken, FED og BIS – Bank of International Settlement). Disse 4 bankene er eid av den globale eliten, og styres med hard hånd, som et politisk verktøy for å oppnå et spesifikt mål om verdendominans.

DNB er den banken som har den største delen av utenlandsgjelden i Norge. DNB er underlagt og kontrollert av FED på Wall Street. Hvordan Norges største forretningsbank kom på FED sine hender er i seg selv en sak som er svært kritikkverdig, men det faktum at Monopolpengemaskinens høyborg, FED, nå kontrollerer Norges største forretningsbank, er kjernen i dette ranet av oljefondet. FED kontrolleres av Vatikanet, som er globalismens høyborg, og FED, IMF, BIS og Verdensbanken vil bli brukt til å tappe oljefondet, ved å føre Norge inn i en styrt finanskrise, hvor DNB skal fremstå som en bank i dyp økonomisk krise, hvor Regjeringen som en nikkedukke for Globalistene, skal “tvinges” til å bruke oljefondet vårt til å berge DNB fra konkurs, slik at de som eier DNB sin gjeld (FED/Vatikanet) vil få sine penger av vårt oljefond, og DNB blir dermed slaktet av sine eiere, som også overtar samtlige konti i banken, i denne kommende/pågående/planlagte operasjonen. Regjeringen vil ikke la DNB gå konkurs, og dermed er FED og sine eiere dermed eiere av store deler av oljefondet eller det som er igjen etter at dette internasjonale finanskrise-strategien fra FED og de 3 andre store finansinstitusjonene er satt i spill. Les mer om Ingunn Røiseland sin avhandling om DNB som er kontrollert av FED her, hvor hun oppsummerer hvorfor staten er korrupt og hvordan DNB underlagt FED brukes i et spill for å ødelegge norsk økonomi

Når globalistene har gjennomført denne internasjonale finanskrisen, vil de sitte med mesteparten av realverdiene i verden, og innføre deres nye Fascistiske verdensorden New World Order – NWO, med en felles valuta og banksystem, en felles verdensregjering, felles millitær hær, felles politistyrke, Vatikanets verdenskirke og så videre. En verdensfascistisk regjering kontrollert av Vatikanet med andre ord, med menneskene i verden som dets slaver.

Finansdepartementet begrunner behovet for å ta opp statsgjeld, med at man behøver likviditet til å regulere statens løpende utgifter, siden skatteinnbetalingene (fra oljefond, bedrifter og lønnsmottakere) varierer fra måned til måned. Hvor sannsynlig er logikken bak denne praksis, all den tid at oljefondet flyter over av penger? Man må faktisk begynne å spørre seg hvorfor? Og hvem har tatt avgjørelser som har ført Norge til en slik situasjon, med et slikt enormt gjeldstak. Hvem er ansvarlig? Og ikke minst, hva vil konsekvensene av dette enorme gjeldtaket bli, for Norge på sikt?

Som de fleste nordmenn vet og har erfart, vil rentekostnader av et lån, bli minst like store som selve lånet. Eksempelvis, ved å låne 1 million kroner, vil man tilbakebetale minimum 1 million kroner i renter i løpet av en 20 års periode, og dette er en forsiktig prognose. Med andre ord, totalkostnadene for et lån blir iallfall dobbelt så dyrt. Dette virker merkelig, sett i lys av at vi egentlig ikke behøver låne penger i utlandet.

Norske skattebetalere er derfor blitt påført store merkostnader og økonomiske tap på grunn av rentekostnader. Det norske folk, ville faktisk vært bedre tjent med at Finansministeren kastet pengene ut av vinduene i Norges Bank. Da ville iallfall noen av pengene kunne kommet noen i folket til gode, fordi pengene er regelrett kastet ut av Norge.

Dersom vi ser på hvem som er ansvarlige for denne høyst ulogiske og ukloke handlingen, så må man vel si at landets finansminister er ansvarlig, og til syvende og sist også landets statsminister.

Daværende direktør i Norges Bank, Svein Gjerdrem hadde sannsynligvis et ansvar og en rolle i dette. Han var også ansvarlig for å ha solgt ut hele Norges gullbeholdning – bak folkets rygg. Blant vanlige folk er få som vet om at dette har skjedd, da det har vært lite dekket i main stream media. Dette er intet annet enn gedigent ran av folkets verdier og arvegull. Arven fra våre forfedre som skulle gi sikkerhet for fremtidige generasjoner, er frarøvet oss og folket sitter ribbet tilbake med en samlet plikt til å betale fremtidige avdrag og renter. Etterspørselen av olje og nordsjøgass, kan bli redusert grunnet nye energityper som kommer inn, eller endringer i konkurranseforhold for norsk gass. En meget kritisk situasjon kan da oppstå for det norske samfunnet.

Ranet av det norske oljefondet, har skjedd i såkalt «fredstid». Tilsvarende har også skjedd mot en rekke andre land, via krigshandlinger, som Norge til dels også har deltatt i. Dette ser vi blant annet i Irak, hvor vi har sett bilder av hele den ranede gullbeholdningen av Irak sine gullreserver. Denne strategien fra den globale eliten, benevnes som “Disaster Capitalism” – profitt skapt gjennom krig og krisehandlinger, styrt av en global finanselite.

Og hva gjorde Norge i Libya mens terroraksjonene foregikk på Utøya og i regjerings-kvartalet, den 22/7 2011? Faktisk bombet Norge ørkenlandet Libya meget aktivt, på oppdrag fra den globale eliten, og norske F-16 fly ødela blant annet vannforsynings-systemene til Libya. En fabrikk som laget utstyr som kunne vært brukt til å reparere skadene på vann-anleggene, ble også bombet av norske F-16 jagerfly. Hvor mange liv gikk tapt i Libya på grunn av disse handlingene, som kom som en grunnlovstridig krigshandling mot et uskyldig land? Hvor mange muslimske barn ble drept, fordi den globale eliten ville rane Libya og drepe landets leder Gadaffi?

I forbindelse med Libyakrigen, skal det nevnes at Norge har et forsvar som ikke under noen omstendighet har mandat, til å bedrive angrepskrig mot land på andre kontinenter. Og man bør også spørre seg, som det gjøres i denne artikkelen, hva konsekvensene bør være av dette:

I en FSB rapport fra russisk etterretning Juli 2011, fremkom opplysninger om at den da pågående krigsoperasjonen i Libya (som Norge deltok aktivt i), i realiteten var et fordekt ran av Libyas oljefond.

I følge samme FSB-rapport, fremkommer også at det norske oljefondet skulle plyndres av den samme globalist eliten som stod bak Libya krigen. Rapporten peker på at det i den forbindelse, skulle utføres to «false-flag terror-operasjoner» mot Norge, hvilket fant sted noen dager etter (22 juli). Rapporten som fremlå på Statsminister Jens Stoltenbergs bord, i midten av juli 2011. I følge russisk etterretning, var Jens Stolteberg klar over at 22 juli terroren var planlagt fra denne globale eliten, før selve falsk flagg terrorhandlingen fant sted på Utøya og i Oslo. Var 22 juli terroren en dekkoperasjon, for å trekke oppmerksomheten bort fra det norske regimets grunnlovsbrudd, med den ulovlige krigen/ranet av Libya sitt oljefond, ressurser av gull og oljereserver? Mye kan tyde på dette. USA og Storbritannia var tungt inne i Afghanistan i 2011, da Oslo terroren og Libya krigen pågikk. Norge meget gode jagerfly og piloter var “uvirksomme” for globalist-eliten, og kunne på kort tid settes inn mot Libya for å stoppe Gadaffi i å innføre gullstandarden og skifte ut globalistene sin monopolpenge petrodollar. Norge kunne derfor redde globalistene ut av “en kinkig situasjon”, og 22 juli terroren med “patsy”-terroristen Anders Breivik Breivik (Patsy betyr en som er satt inn for å ta skylden) ble satt inn i et globalistarrangert falsk flagg terrorhandling i Oslo/Utøya, for å trekke mediaoppmerksomheten bort i Norge, fra fra det faktum at norske jagerfly uten mandat fra Grunnloven, oppnådde globalistelitens mål med å ta ut Gadaffi.

Og er ranet av det norske oljefondet via ekstreme (og totalt unødvendige) låneopptak i den samme globale elitens banksystemer og salg av våre gullreserver, uten media oppmerksomhet, en del av samme strategien for å stjele vårt oljefond og gullreserver?

Ang FSB-rapporten – sitat fra artikkelen linket til her og oversatt til norsk:

«FSB rapporterer videre at dette falsk-flagg angrepet på Norge skulle være et “klart skoleeksempel” på en Operation Northwoods – en operasjon designet og utarbeidet av USAs militære eksperter. Operasjon Northwoods var en serie med falsk flagg-angrepsstrategier som oppsto i USAs regjering i 1962. Forslagene ble utviklet for CIA eller andre agenter, til å begå terrorhandlinger i amerikanske byer og andre steder for å påvirke opinionen og har blitt brukt av mange vestlige regjeringer over de siste fem tiårene.»

Videre:

Årsakene bak dette angrepet, er i følge denne FSB (tidligere KGB) rapporten, et “desperat forsøk” av britiske, EU og amerikanske bank-interesser, for å tvinge Norge inn i deres “union” [ Norge er ikke medlem av EU ] for å plyndre det norske oljefondet Sovereign Wealth Fund av estimert $ 1,5 billioner i verdier. Uten disse kan hele den vestlige økonomien kollapse. Viktig merknad, FSB sier at det som nå blir gjort mot Norge allerede har blitt gjort mot Libya, det som har blitt kalt Financial Heist of the Century. Globalist-eliten utførte et uprovosert angrep på dette nordafrikanske landet og plyndret Libya for nesten $ 150 milliarder av deres nasjonale fond, for å opprettholde sitt vaklende imperium.

Artikkelen er skrevet av Elin Tønjum og Per-Vidar Johansen

Per-Vidar Johansen er freelancejournalist og webredaktør av denne nyhetsbloggen