Folkedomstolen for Norge 2022

Du kan gå direkte til signatur siden her
https://howardsopinion.wpcomstaging.com/folkedomstolen-signatur/


Folkedomstolen for Norge 2022, er en IKKE voldelig, partipolitisk nøytral non profitt forsamling av norske menn og kvinner, som sammen jobber mot det formål å gjenreise lov og orden i ett fritt, selvstendig og udelelig Norge.

INNLEDNING
Det norske folk har sett det nødvendig, å avsette hele vårt myndighets-apparat, da det nå står klart, at de IKKE tjener folket, men NGOer og tenketanker langt utenfor landets grenser. Landssviket og kriminaliteten mot egen befolkning blir hele veien utvidet, og siden mars 2020, har borgerne levd uten enhver lovfestet rettighet, rettigheter som de-facto har vist seg å være illusoriske, da også politi og domstoler ikke er i folkets tjeneste, men en direkte forlengelse av de som står bak overgrepene.

Det er gjort utallige forsøk og fremstøt mot enhver tenkelig instans, i forsøk på å stoppe det som har foregått siden mars 2020, men til ingen nytte. Anmeldelser er sendt, rettsanlegg er prøvd, hele veien til ICC, som er den internasjonale forbryterdomstolen i den Haag i Nederland. Ingen av disse fremstøt har ført frem, og ut fra hva vi observerer og dokumenterer fra både eget og andre land, ser vi retningen det hele har, mot ett totalitært globalistisk elite styre, der det man trodde var ukrenkelige rettigheter er inndratt en gang for alle.

Ingenting av det som nå utøves av våre myndigheter har legalitet eller legitimitet, og Folkets domstol for Norge vil derav søke å gjenopprette lov og orden, samt via påtale og dom, avsette HELE det eksisterende maktapparat for det landssvik de med viten og vilje nå har satt i gang, under den plausible forklaring at dette er for å beskytte folkehelsen, noe det IKKE er.


HISTORISK TILBAKEBLIKK
Historisk har dere alle sammen sett at noe var galt, og at våre styresmakter styrer i strid med folkeviljen, uten at det har eksistert muligheter for å stoppe de.

Vi minner her om EU/EØS medlemskap, der folkets nei 2 ganger er trosset. Vi minner om de utallige sakene med det norske barnevernet, der Norge har tapt over 30 saker i EMD i Strasbourg, UTEN at det rettes opp i skadene, eller at rettspraksisen på området som er kjent lovstridig av EMD opphører. Vi minner om alle tilleggs avtalene med EU som ACER avtalen, der det norske folks arvesølv, er satt på børs med enorm økonomisk skade for norsk industri og samtlige husstander. Vi minner om vindmølleparker som tvinger seg frem, med utenlandske eiere som gis rettigheter ingen norske borgere er tildelt. Vi minner om salg av Norge stykkevis og delt til storkapitalen.

Vi minner om over 60 år med «bistand og u-hjelp», som reelt sett er brukt til smøring og korrupsjon, for å opprettholde diktaturer og udugelig styresett, og ikke minst trening av terrorister for å styrte andre lands myndigheter. Vi minner om en dommerstand, som har avlagt «troskap og lydighets ed» til Regjeringen, og med det er inhabile i samtlige saker der staten Norge har interesser siden 1884. Disse dommerne har besørget rettstap i strid med lovene i utallige saker med enorm skade for bedrifter og levende mennesker i flere generasjoner, og er årsaken til at NAV sakene, BV sakene og alle de andre som fikk et utfall som våre grovt kriminelle styresmakter på Stortinget og Regjering ville det, da de tjener helt andre krefter enn det norske folk og Norges lover..

https://howardsopinion.wordpress.com/det-er-umulig-a-vinne-i-en-norsk-domstol-der-staten-har-interesser-pa-den-ene-siden-na-vet-vi-hvorfor/


KRIMINELLE HANDLINGER MOT EGEN BEFOLKNING ERKJENNES
Korona-kommisjonen har konstatert at Grunnloven ble brutt i mars 2020, da saken om lukking av landet IKKE ble behandlet som Grunnloven foreskriver, men overlatt til embetsverket ved Bjørn Guldvog som IKKE har legal adgang til den slags beslutninger. Den samme korona-kommisjonen slår fast at ett skriftlig grunnlag som viser hvorfor man så det nødvendig med de tiltak man startet, IKKE eksisteter. Notater og «gule lapper» til «tilfeldigvis» kastet, og SMS beskjeder er «tilfeldigvis» systematisk slettet.

Nedlukkingen er derav «ubegrunnet». For å sette kronen på verket, ble Lovproposisjon 139 L (2019-2020), vedtatt av ett ENSTEMMIG storting, ute en eneste stemme mot. Denne lovproposisjon skulle sikre at «covid banden», IKKE skulle kunne stilles til ansvar for kriminelle handlinger i saken. Paragraf 5, i denne loven lyder sådan:

§5 Forbud mot bruk av opplysninger som bevis i senere straffesak eller sivil sak.
Opplysninger som Koronakommisjonen har mottatt i medhold av § 2, kan ikke brukes som bevis i en senere straffesak eller sivil sak.


Det er selvsagt ingen behov for en lov som dette om man ikke hadde begått straffbare handlinger, og vi minner her om at både grunnlaget for tiltakene (som Koronakommisjonen konstaterer ikke eksisterer), og konsekvensrapportene, er hemmeligstemplet i 60 år, så her er det åpenbart grove forbrytelser man skjuler, der agendaen er en hel annen enn folkehelsen.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-139-l-20192020/id2737164/?ch=16

Alt dette vil vi søke å bringe til opphør via Folkets domstol for Norge, for det er VI FOLKET som er nasjonen Norge. De som pretenderer som styremakter, har tilranet seg makt de aldri er tildelt. De skulle regjere i tjeneste for folket, men har handlet i strid med folkeviljen over så lang tid, at det ikke lengere er andre muligheter enn å avsette hele myndighetsapparatet ved dom. En dom avsagt at folket selv, og som ingen makt kan trosse, da det er VI FOLKET som eier Nasjonen Norge, mens myndighetsapparatet KUN er våre tjenere, ikke motsatt. Når ansatte myndigheter tar eierskap over både land og folk, skal de avsettes.


COVID REPUBLIKKEN NORD-ABSURDISTAN
Man tror der ikke før man ser det, men i strid med enhver eksisterende lov, grunnlovens §102 inkludert, der det blant annet heter «Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.», kan vi i dagens utgave av Dagbladet leset at Mattilsynet skal ha adgang til å invadere ditt hus på jakt etter helsefarlig mat…
Ja les selv, «Covid Republikken Nord-Absurdistan» er under full etablering og skal stoppes, for vi ser alle at maktsyken har har tatt fullstendig overhånd.

https://www.dagbladet.no/meninger/staten-vil-snoke-i-kjoleskapet-ditt/75073531?fbclid=IwAR17UBib-j0_5DgQwa3KMKbuMmV_XF3gj7Aujcpiud4ojTIAxqWGeiHMcaY


JURIDISK GRUNNLAG OG VÅR PLIKT
Når myndighets apparatet har utviklet seg til ett korrupt samrøre og rent tyranni mot egen befolkning, er det ikke kun en internasjonal sedvanerett å avsette de, det er en plikt. Vi ser dette omtalt allerede i innledningen til FNs menneskerettigheter av 1948 der man kan lese:

Da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål, da det er nødvendig at menneske-rettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse

…. og det er altså der vi befinner oss nå, der tyranniet nå snart har pågått i 2 år.

Selveste grunnsteinen for nasjonen Norge, er selvstendighets eden av 25. februar 1814. Det var via den det ble gitt fullmakt til Eidsvollsmennene til å skrive landets grunnlov som nå er satt helt ut av spill.

25. februar 1814, samlet de første menighetene i landet seg for å avlegge ed om å stille seg bak den norske selvstendighetskampen. Etter eden var avlagt valgte menighetene valgmenn, som siden skulle velge representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Prestene skulle holde en kraftig innledningstale og formane påhørerne følgende ed: ”Sværge I, at hævde Norges Sælvstendighed, og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreland?” Deretter skulle kirkefolket svare: ”Det sværge Vi, saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige ord!”.

https://eidsvoll1814.no/selvstendighetseden

Denne eden forplikter oss som etterkommere, og nå som det står klart at landet styres av ikke valgte krefter fra utsiden via landssvikere som deres tjenere, er nasjonens selvstendighet under angrep både fra utsiden og fra innsiden.

Vi har derav en PLIKT til å avsette denne banden, omså det skulle koste oss livet, da alternativet er uakseptabelt, en nasjon som styres og plyndres av krefter utenfor landets grenser, der folket er satt i evig slaveri uten rettigheter til det land vi rent faktisk er eiere av. Når landets eiere blir satt i trelldom på dette vis, skal tjenerskapet fjernes med de midler som må til, og den fredelige og ordnede løsningen er en domstol reist av folket selv.

In political philosophy, the right of rebellion (or right of revolution) is the right or duty, variously stated throughout history, of the people of a nation to overthrow a government that acts against their common interests. The concept of the right of revolution was also taken up by John Locke in Two Treatises of Government as part of his social contract theory. Locke declared that under natural law, all people have the right to life, liberty, and estate; under the social contract, the people could instigate a revolution against the government when it acted against the interests of citizens, to replace the government with one that served the interests of citizens. In some cases, Locke deemed revolution an obligation. The right of revolution thus essentially acted as a safeguard against tyranny. Some philosophers argue that it is not only the right of a people to overthrow an oppressive government but also their duty to do so.

https://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documents-in-english/other-documents/3666-the-right-of-rebellion.html

Det er derav som EIERE av landet Norge vi nå tar grep, noe ingen juridiske fiksjoner kan hindre oss, så det er en eiers urokkelige privilegium vi nå utøver, og med henvisning til internasjonal sedvanerett som står over absolutt all annen lovgivning vi nå har bestemt oss for å avsette våre utro tjenere, som mot folkeviljen har tilranet seg eierskap og makt de har overført til krefter utenfor landets grenser.


FOLKETS DOMSTOL FOR NORGE
Domstolen er reist og konstituert av folket selv, der domstolen vil bestå av følgende enheter og lovgrunnlag.
– En etterforskningsenhet, bestående av norske borgere, oppnevnt av domstolen
– En påtale enhet, bestående av norske borgere, oppnevnt av domstolen
– En dommer enhet, bestående av norske borgere, oppnevnt av domstolen
– En jury enhet, bestående av norske borgere, oppnevnt av domstolen

Lovgrunnlaget er Norges lover så langt de strekker til, Norsk og internasjonal sedvanerett, samt Natural law.
Domstolen vil IKKE ha ett fysisk sete. Rettsmøtene vil foregå på internett via Zoom eller tilsvarende som tillater opp til 1000 deltagere/seere.

Folkedomstolen for Norge 2022 er på dette grunnlag, og med fullmakt og mandat fra eierne av Norge, det norske folk, herved konstituert.


FOLKETS MANDAT OG FULLMAKT
På ovennevnte grunnlag, ber vi om din skriftlige signatur og fullmakt til legitimering av Folkedomstolen for Norge 2022. Fullmakt kan gis fra alle kvinner og menn, som enten har statsborgerskap, og/eller har bostedsadresse i Norge.

Undertegnede gir herved fullmakt til Folkedomstolen for Norge 2022.
– Jeg er ved myndighetsalder, og bekrefter at det er mitt ønske å bidra til å gjenreise ett fritt, udelelig og selvstendig Norge, styrt av folkeviljen, IKKE av korrupte politiske partier og krefter på utsiden av Norge.

Link til signatur siden
https://howardsopinion.wpcomstaging.com/folkedomstolen-signatur/

Link til Folkedomstolen for Norge 2022 – Telegram kanal
https://t.me/FolkedomstolenForNorge2022

Initiativtaker til FOLKEDOMSTOLEN FOR NORGE 2022
Lars-Howard Fritzson Widding
Alt for det norske folk

Share this:

FOLKEDOMSTOLEN FOR NORGE 2022

Tilbake til toppen

Exit mobile version