I lyset av den pågående jagerfly-base debatten, så er det lett å glemme hvorfor vi har et forsvar. Den stadige rasjonalisering av hele forsvaret, som har pågått siden midten av 80 tallet, har brakt oss dit vi er i dag. En situasjon hvor vi skal kun skal ha en eneste jagerflybase for landet, lagt til Bodø, Evenes eller Ørlandet (redigert 01.11.2011)

Slik jeg ser det fra et forsvarsfaglig perspektiv, så ønskelig å snu forfallet og beholde eksisterende basestruktur på luftforsvaret, samt ta opp igjen de 2 nedlagte basene på sør og østlandet. I tillegg ønsker vi at Norge oppretter en ny jagerflybase på Jan Mayen, slik at vi får 8 jagerflybaser i Norge og anskaffer 120 jagerfly av det russiske Sukhoi 37. Dette er langt mindre luftforsvar enn Russlands nordflanke og mindre en for eksempel Sverige som opererer 140 jagerfly. 120 fly er tilstrekkelig nok til å ha et minimum-luftforsvar, med dette antall fly og baser slik jeg ser det.

Hovedproblemet er at forsvarsbudsjettet er håpløst underfinansiert

NATO medlemskapet forplikter Norge til å benytte 2 % av BNP, på forsvar. Dette har ikke vært respektert av samtlige regjeringer, siden midten av 80 tallet. I fjor benyttet vi ca 1,6 % av BNP på forsvar eller ca 36 milliarder kroner. Vi har med andre ord “misligholdt” kanskje den viktigeste og mest sentrale internajonale avtale, som Norge har signert. NATO medlemskapet har vært, er i dag, og vil i overskuelig fremtid være bærebjelken i vårt samfunn, som skal sikre at vi nettopp er i stand til å ha et eget samfunn, som vi holder så høyt.

Brutto Nasjonalprodukt (BNP) for Norge var i 2008 på 2300 milliarder, sånn omtrent. Vi har en forpliktelse ovenfor NATO, å benytte 46 milliarder årlig på forsvar (2 %) og har derfor brukt 10 milliarder for lite i fjor. Vi har derfor et etterslep på forsvaret siden midten av 80 tallet, på ca 250 milliarder kroner, hvis vi korrigerer for inflasjon. Der ligger hovedproblemet, hvorfor alle politikere i nord, krangler om lokalisering av ny kampflybase!

EU kan bli en trussel mot Norge

Norge har i dag den minste stående hær i hele Europa. Under 10.000 soldater og offiserer, skal trygge landet. En umulig oppgave, hvis vi mister alliert støtte, i en alvorlig konfliktsituasjon eller krig. Det kan vi fort komme til å oppleve. Økende konfliktfare angående kamp over ressurser, vil kunne gi grobunn for en “hver for seg” mentalitet fremover. Og da er det ikke sikkert at det “tradisjonelle” fiendebildet, vil være det som vil gjøre seg gjeldene. Europa sin voksende befolkning og sultne mager, kan fort gi den norske velstandsmodellen, en uforberedt “trøkk mitt i brøstet”. Norge er et lite land i europeerne sin oppfatning. 4,7 millioner mennesker er omtrent det en bydel i London, inneholder.

Norge kan raskere enn det vi tror, bli presset opp i et hjørne av våre allierte europeere, som vil stille spørsmål om det er rett at så få mennesker, skal styre over så enorme ressurser, både på energi og matforsyning. En liten disputt kan være nok til at vi mister våre ressurser, til et land på de britiske øyer. Den som har fulgt med i media, har fått med seg at det har vært flere konflikter mellom Norge og Storbritannia, de siste år. I tillegg kommer den nye trusselsituasjonen når Polhavet er totalt fritt for is om 10-12 år (i følge forskerne). Polhavet vil da bli internasjonal farvann for dem meste. Dette medfører at det kommer til å ligge 200 kinesiske frysetrålere i Polhavet, støttet av en kinesisk hangarskipgruppe, som kommer til å ligge mer eller mindre kontinuerlig i området. Noen få kystvaktskip i området, kan ikke hevde suverenitet mot en så alvorlig motstander. Derfor behøver Norge å investere i 2 stk LDH skip av den franske Mistral klassen, som kan bære med jagerfly og ulike helikoptre (kamp, kystvakt og transport). ET LDH multifunksjonskip bærer med seg jagerfly, helikoptere, en amfibiegruppe med stridsvogner som kan landsettes på for eksempel Svalbard eller Jan-Mayen for å sikre flyplassen der, hvis det skulle bli nødvendig i en skarp konflikt eller krig.

040405-N-8606T-008 -

Hvilken forsvarspolitikk må føres?

Jeg er opptatt av å lytte til, hva Forsvaret har som behov. Jeg mener derfor at det må være 5 kampflybaser i Nord-Norge, og omtrent 8 baser i hele landet. I tillegg Andøya, som base for overvåkning. Jeg mener at Bodø, Evenes, Bardufoss, Lakselv og Jan-Mayen må være de 5 kampflybasene i Nord-Norge, i tillegg til Ørlandet, Kristiansand (Kjevik) og Rygge for det sentrale østland. De 250 milliardene som det er et etterslep på, mener jeg må benyttes til å bygge et effektivt luftforsvar, med ca 120 jagerfly og 8 permanente baser, pluss velfungerende hærstyrker og marine.

For et lite land befolkningsmessig som Norge er, men med så enorme arealer å hevde suverenitet over, så er et effektivt og velfungerende jagerfly våpen, det viktigeste forsvarsstruktur, som vi kan ha i landet. Et 4+/5 generasjons jagerfly er et overlegent våpen.

Konklusjon

Det bør derfor i de neste 20-25 år, å benytte 3 % av BNP på forsvaret, for å ta igjen det tapte investeringene siden 80 tallet. 3 % vil utgjøre ca 69 milliarder kroner årlig i forvarsbudsjett, med dagens verdiskapning og BNP. En nesten dobling av dagens forvarsbudsjett, vil sørge for å sikre den norske velstandsmodellen med skoler, universiteter, barnehager, veier, trygdesystem, pensjoner, daglig sikkerhet, næringsetableringer og så videre.

For slik ordtaket går: » Om du ikke har din egen hær på plass i eget land, så får du fort en annen på plass»…

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Patriot, forsvarsvenn og realist